LEECH LAKE FISHING TRIP SEPT 10-15, 2012 - Doug-Pam